Služby

ENVIRONMENTÁLNE PORADENSTVO

 • Analýza environmentálneho stavu spoločnosti
 • Nastavenie a zavádzanie environmentálnych systémov do praxe na základe potrieb spoločností, miest/obcí a právnej úpravy
 • Audit zavedených systémov a ich aktualizácia na základe zmien legislatívy
 • Optimalizácia odpadového hospodárstva spoločností, miest a obcí Slovenska
 • Legislatívne poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a ochrany vôd
 • Konzultačná činnosť pre slovenský, český, maďarský, rakúsky a srbský trh.

PODPORA PRI VYPRACOVÁVANÍ ENVIRONMENTÁLNYCH CIEĽOV PRI CERTFIKÁCIÍ ISO 9001, 14 001 a EMAS

ANALÝZA TRHU

ENVIRONMENTÁLNE ŠTÚDIE

PROJEKTY V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

INVESTIČNÉ ENVIRONMENTÁLNE PLÁNOVANIE  A ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT

 • komplexné posúdenie vhodnosti lokality a identifikácia legislatívnych povinností pre navrhované činnosti z hľadiska životného prostredia
 • posúdenie predpokladaných vplyvov na životné prostredie (EIA) navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
 • štúdie k negatívnym vplyvom na životné prostredie (hluková štúdia, rozptylová štúdia, svetelná štúdia a pod.), návrhy kompenzačných opatrení
 • spracovanie problematiky odpadového hospodárstva
 • konzultačná činnosť pri získaní integrovaného povolenia (IPKZ)